MACHIAVELLI Niccolo, [VAN HECK Paul]
Discorsi. Gedachten over staat en politiek. (vert. van Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio - 1519)
4de herziene druk. Vuistdikke pb, in-8, 579 pp. Uit het Italiaans vertaald door Paul van Heck (hoofddocent Italiaanse letterkunde aan de RU Leiden), die ook de inleiding en de belangrijke toelichtingen verzorgde.
De Discorsi van Machiavelli (1469-1527) blijven tot op vandaag een inspiratiebron en een medium om politieke toestanden kritisch te benaderen.
Alhoewel M. de kopij in 1519 afsloot, werd het pas in 1531 - dus vier jaar na zijn dood - voor het eerst gepubliceerd. (zie p. 66) M. wilde immers in de gunst komen van de Medici en het boek was niet bepaald vriendelijk voor deze Florentijnse familie.
Van Heck wijst erop dat Firenze een microcosmos vormde voor M. en dat zijn ideeën en bedenkingen uitdrukkelijk daar moeten worden gesitueerd. Toch krijgen zij een universeel karakter omdat de spanningen tussen vorst/republiek en de massa van alle tijden zijn.
Enkele titels van paragrafen die wij belangrijk vinden:
208: Een menigte zonder leider is machteloos (...)
235: Een staat waar de massa niet verdorven is, laat zich gemakkelijk besturen; een staat waar gelijkheid bestaat, kan geen monarchie worden, en een staat waar gelijkheid ontbreekt, geen republiek.
244: Hoe het ook zij, ik vind en zal altijd blijven vinden dat het nooit verkeerd is een opvatting te beargumenteren, zolang gezags- of geweldsargumenten daarbij ter zijde gelaten worden. (een vurig pleidooi dus voor vrije meningsuiting en Verlichting, LT)
272: Rome werd groot door de steden in de omgeving te verwoesten en door vreemdelingen gemakkelijk politieke rechten te verlenen.
286: Hoeveel grond per kolonist de Romeinen gaven.
287: Waarom volkeren het land van hun voorouders verlaten en andermans gebied binnenvallen. (...) Want een vorst of republiek die een land binnenvalt, hoeft alleen de plaatselijke machthebbers te elimineren; maar een volk op drift moet iedereen elimineren, omdat het leven wil van andermans middelen van bestaan.
308: Mensen komen vaak bedrogen uit als ze denken arrogantie met inschikkelijkheid te kunnen beteugelen.
310: Zwakke staten zullen altijd moeite hebben om tot een beslissing te komen; en trage besluitvorming is altijd schadelijk.

€ 20.0

Bestel