VANDEWALLE Gaston
De conjuncturele evolutie in Kongo en Ruanda-Urundi van 1920 tot 1939 en van 1949 tot 1958 [De conjuncturele evolutie in Congo en Rwanda-Urundi]
Gent, Werken uitgegeven door de Hogere School voor Handels- en Economische Wetenschappen I. Hardcover, stofwikkel, in-8, 329 pp. Résumé en français. Bibliografische noten. Noot Lucas Tessens: Vandewalle wijst op de dominante positie van koper in de waarde van de export: 60% in 1929 en 24% in 1950. "De UMHK heeft (...) het grootste deel van de tijdens de periode 1930-48 door afschrijving en reservering verworven kapitalen aangewend voor het ontginnen van andere ertsen in haar concessie (o.a. uranium) en het verbeteren van de metallurgie van het koper en de hiermede verbonden metalen (vooral kobalt en zink)." (p. 86) Dit is de enige passage in het werk die aan uranium gewijd is.

In tabel 3 (p. 62) vinden we de door de Congolese vennootschappen uitgekeerde dividenden voor de periode 1920-1939. Daartegenover staan de reserveringen, nodig voor autofinanciering.
Hieronder een portefeuille-overzicht van de grote Congolese groepen. (p.297)
Merk op dat BCK en UMHK samen zowat 35% voor hun rekening nemen.
€ 50.0

BUY