Category ANTVERPIANA - 203 titles


ABELOOS Victor (s.d.) - Beesten in den Dierentuin te Antwerpen geschetst door Victor Abeloos.

ADRY Eg., VAN DEN BOSCH Romain (Préface), OST Alfred (1925) - Un siècle d'éclairage 1824-1924. Couverture et illustrations de A. Ost.

ANDRIES Pool & AERTS Willem Edits (1993) - Camera Gothica. Gotische kerkelijke architectuur in de 19de-eeuwse Europese fotografie. - Architecture religieuse gothique dans la photographie européenne du 19e siècle. - Gothic church architecture in the 19th century European photography.

Antwerpen Koekenstad (2014) - Antwerpse week van de pateekes en Antwerpse week van de chocolade

ASAERT G. (1973) - De Antwerpse scheepvaart in de XVe eeuw (1394 - 1480). Bijdrage tot de ekonomische geschiedenis van de stad Antwerpen.

BAETENS R., DE VOS A. (1990) - Antwerpens maritiem verleden. Beelden over mens en haven.

Beetemé G. (1894) - Antwerpen Moederstad van Handel en Kunsten, versierd met plannen en platen. Eerste deel. Nieuwe vermeerderde uitgave

Beetemé G. (1887-1888) - Anvers Métropole du Commerce et des Arts. Ouvrage orné de Plans et des Gravures. Seconde édition corrigée et considérablement augmentée. (2 tomes en 3 volumes = complet!)

BEKAERT Geert, PUTTENEERS Jan (1990) - Gehavende Stad.

BERGEN André, HUYGHEBAERT Jan, LOMBAERDE Piet (2006) - Hoger, Higher, Plus Haut. Panoramisch Antwerpen.

BINNEMANS Roger, VAN CAUWENBERGH George, BRUERS Henk (foto's), LAMBERT Paul (foto's) (1981) - Nieuwe atlas van Antwerpen; evolutie van een stedelijk landschap van 1850 tot heden.

BLOCKMANS Frans (1952) - De bevolkingscijfers te Antwerpen in de XVIIIde eeuw (overdruk uit Antwerpen in de XVIIIde eeuw)

BORRE Jos, VAN HOOF Guy (1985) - Literaire Gids voor provincie en stad Antwerpen

BOUMANS René Dr (1965) - Het Antwerps stadsbestuur voor en tijdens de Franse overheersing. Bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stedelijke bestuursinstellingen in de Zuidelijke Nederlanden

BREDAEL Lutgart (1984) - Antwerpen, tussen polder en haven

BROUCKE Koen (editor) (2007) - O dierbaar Antwerpen. Over olifanten, mensen en andere stadse dieren.

BROUWERS L. s.j. (1976) - Het Hof van Liere van patriciërshuis tot universitaire instelling te Antwerpen 1516-1975

BUYST Erik (1982) - Bijdrage tot de Antwerpse urbanisatiegeschiedenis. Het verstedelijkingsproces in Deurne tussen de beide wereldoorlogen

CAMPS K., HIMLER A., VAN DEN BROECK P., DAEMS G., TIJS R., HERMAN D. (1980) - Antwerpen 1830 - 1980

CAMPS K., HIMLER A., VAN DEN BROECK P., DAEMS G., TIJS R., HERMAN D. (1980) - Antwerpen 1830-1980

CAMPS K., HIMLER A., VAN DEN BROECK P., DAEMS G., TIJS R., HERMAN D. (1980) - Antwerpen 1830 - 1980

CASTEL Hendrik, SEGHERS Willem (plans en pentekeningen) (1914?) - Chronijke van Antwerpen 1830-1914 in woord en beeld. [van de titelpagina: Chronyke van Antwerpen. Al de bijzonderste gebeurtenissen onzer stad sinds 1830 tot 1914, breedvoerig en naar officieele documenten in woord en beeld][E-BOOK]

CLIJMANS Frederik (s.d.) - Hollandsche toeristen op hun wandel in het achttiend'eeuwsche Antwerpen

COLL (1981) - 100 jaar water voor Antwerpen (1881-1981)

COLL (2003) - Cultureel jaarboek 2002 Antwerpen - De klank van de stad maakt mijn ziel amoureus.

COLL (1960) - Antwerpen 1860-1960 - Delen I en II

CONRAD, WELCKER (1900) - Verbetering van de Schelde beneden Antwerpen. Amélioration de l'Escaut en aval d'Anvers. 2de advies van de Heeren Conrad, oud-hoofdinspecteur van den Nederlandschen Waterstaat en Welcker, Hoofdingenieur van den Nederlandschen Waterstaat.

COOPMAN Capt. J. (1928) - The Port of Antwerp and its activity

CORNETTE A.H. (1933) - Iconographie d'Anvers - Iconographie van Antwerpen. 174 oude stadsgezichten en plattegronden. Historisch toegelicht.

Corremans, Raymond (1991) - De straten en straatnamen van Hoboken.

CRAEYBECKX Lode (woord vooraf) (1952) - Antwerpen Bouwt

DAELMAN Eline (redactie) (2014) - Open Monumentendag 14 september 2014: Erfgoed Vroeger, nu en in de toekomst

DE BELDER A., HUYBRECHS F. (1974) - Kunst in St-Caroluskerk te Antwerpen

DE BELDER A., HUYBRECHS F. (1974) - Kunst in St-Caroluskerk te Antwerpen

DE BELDER A., VAN ROEY J., BAUDOUIN F. (1970) - Antwerpen in Beeld.

DE BONDT Ferdinand, CREVE Jan, MARTENS Bart (2000) - Doel moet blijven

DE BRUYN Joeri, VAN ACKER Maarten, PLISSART Marie-Françoise (fotografie) (2009) - Groene singel - Geschiedenis van de Antwerpse ringruimte: Plannen, verhalen, dromen 1906-2009.

DE CLERCQ Carlo Dr E.H. (1934) - Gedenkboek s.s. Michiel & Pieter. Antwerpen 1884-1934.

DE GROOTE Henry L.V. (1975) - De zeeassurantie te Antwerpen en te Brugge in de zestiende eeuw.

DE LAET H. (1899) - Historiek der eigennamen gegeven aan straten of pleinen der stad Antwerpen

DE LATTIN Amand (1948) - Fortuin van Antwerpen

DE LATTIN Amand (1948) - Doorheen Oud-Antwerpen. Gids en inventaris van het hedendaagse Oud-Antwerpen. Derde vermeerderde druk.

DE LATTIN Amand (1979) - Beroemde medeburgers. Het Antwerps beeldenpatrimonium

DE LATTIN Amand (1951) - De Antwerpenaar als taalvirtuoos. Antwerpse spreuken en gezegden.

DE LATTIN Amand (1951) - De Antwerpenaar als taalvirtuoos. Antwerpse spreuken en gezegden.

DE LATTIN Amand (1976) - Contacten met vroeger Antwerpen. Gebeurtenissen, geplogenheden, markante figuren

DE LATTIN Amand (1942) - Sinjorenstad. Antwerpen rond de jaren '80 tot 1900

DE MEULENAERE Herman (1972) - Van zondagschool-patronagie tot jeugdhuis. Historiek van een eeuw jeugdzorg op de Sint Willibrordusparochie te Antwerpen.

DE NAVE F. Dr (edit.), ASAERT G., BELMANS H. ir, HANCKE L. Lic., HIMLER A. ir, JALON R. Lic., MEERSMAN H. Dr, OOST T. Lic., SUYKENS F. Lic., VAN DE VOORDE E. Dr, VAN ROEY J. Dr, VOET L. Dr (1993) - Antwerpen, een geschenk van de Schelde. De Antwerpse haven door de eeuwen heen.

DE NAVE Francine (samenstelling), VOET L., VAN ROEY J., ANDRIESSEN J., BRIELS J.G.C.A., BOEYNAEMS P., STOLS E., BAUDOUIN F., DE SCHEPPER H. (1986) - Antwerpen en de scheiding der Nederlanden (17 augustus 1585)

DE NAVE Francine, DENIJS L., e.a. (1985) - Antwerpen & de scheiding der Nederlanden 1585-1985. Tentoonstellingen, voordrachten, historische en folkloristische manifestaties

DE NAVE Francine, TIJS Rutger, HIMLER Albert, VERMEYEN Armand, e.a. (1984) - Een stad groeit. Eenheid in verscheidenheid. Tentoonstellingcatalogus, 7 juli - 26 september 1984. Stadsfeestzaal Antwerpen.

DE NAVE Francine, VAN ROEY J., VAN BRABANT J., VAN HERCK J., e.a. (1984) - Sint Laurentiusparochie Antwerpen 1659-1984.

DE RIDDER Eugeen (1927) - De omgeving van Antwerpen. 20 plans.

DE ROEY Johan (1994) - Antwerpen 1993-1994. Het feest & de feiten. Een antidefaitistisch Manifest.

DE VRIJ T., DEHOUCK H., PROOST J., DE MAEYER E. (1954) - Deurne bij Antwerpen. Geschiedkundige flitsen.

DEPOORTERE Rolande (1991) - Le rachat du péage de l'Escaut

DERMUL Am., BOUCHERY H.F. (1938) - Bibliographie betreffende de Antwerpsche drukkers

DIERICKX H. Dr (1961) - Geschiedenis van Mortsel

DIERICKX H. Dr. Edit. (1982) - Geschiedenis van Hoboken

DONNET Fernand (1887) - Notice historique sur la Chapelle du T.S. Sacrement en l'Église cathédrale d'Anvers, Société de Saint-Augustin. Première édition. Avec le supplément.

ELAUT Alex (1984) - Van zomerverblijf tot huis in de rij

ELAUT Alex & POSSEMIERS Jan (1988) - Op wandel door de belle époque. Cogels-Osylei

FLEISCHMAN Théo (1973) - L'Expédition anglaise sur le continent en 1809. Conquête de l'île de Walcheren et menace sur Anvers.

FLORANGE Ch. (1932) - Le siège d'Anvers 1832

FVDV (1929) - Korte geschiedenis van Sint Andrieskerk 1529-1929

GEMEENTEBESTUUR VAN ANTWERPEN (1923) - Het Oude Antwerpen. Stadsbeeld en stadsleven.

GENARD P. (archiviste de la Ville d'Anvers) (1888) - Anvers à travers les Ages (Tome I + II = complet!)

GIJSEN Marnix (1971) - Een stad van heren. Prentenboek van Antwerpen.

GUICCIARDINI Lodovico (met tekeningen van A. Gailliaerde) Ingeleid door Prof. Dr. A. Keersmaekers (1979) - Antwerpen, Mechelen, Lier e.a.

HAVERMANS Anne-Mie (2007) - Wie zaait zal maaien - Antverpia en Sint-Mariaburg

HIMLER Albert (1973) - Beknopte kunsthistorische nota over het accumulatiegebouw Het Zuiderpershuis (1882-83) te Antwerpen met aantekeningen nopens het Noorderpershuis (1878-79) en een historische schets van het algemeen tijdsbeeld.

HUET Leen, GRIETEN Jan (2010) - Nicolaas Rockox 1560-1640 Burgemeester van de Gouden Eeuw

JUSTE Théodore (1876) - La Pacification de Gand & le Sac d'Anvers 1576

KEUTGENS Eric (1973-1975) - Honderd jaar tramexploitatie in Antwerpen en Randgemeenten 1873-1973. Deel I: 1873-1901 Deel II: 1902-1973

KINSBERGEN A. (1980) - Van Markgraafschap tot Provincie. Wel en wee van ons gewest voor en sinds de onafhankelijkheid.

KURGAN Ginette, SPELKENS E. (1976) - Two studies on emigration through Antwerp to the New World

LAMPO Jan (2002) - Tussen kaai en schip. De Antwerpse havenbuurt voor 1885.

LAMPO Jan (2000) - Vermaerde Coopstadt. Antwerpen in de Middeleeuwen.

LAUWERS Frans (1992) - De Antwerpenaar en zijn Statiekwartier

LEYSEN Christian (2003) - Antwerpen, onvoltooide stad

LEYSEN Christian (s.d.) - Stadsplan van Antwerpen in 2012. getekend door Eric Joris.

LOMBAERDE Piet (1983) - De militaire werken van Louis-Charles Boistard en Simon Bernard te Antwerpen tijdens het Eerste Keizerrijk, in: Belgisch Tijdschrift voor militaire geschiedenis, XXV-4, december 1983, pp. 285-328

LOMBAERDE Piet (1994) - Het Bourlahuis en het ontstaan van het Eilandje

LOYEN Reginald Dr (2008) - Haven in de branding. De economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1900.

LOYEN Reginald Dr (2008) - Haven in de branding. De economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1900.

LUYTEN Frans (1934) - Nog een dag te Antwerpen, VTB-wandelboekjes

LUYTEN Frans (1934) - Nog een dag te Antwerpen, VTB-wandelboekjes

MAES Hugo e.a. (1986) - Cornelis Floris. Jaarboek 1986. (Liefkenshoekfort)

MERMANS Charles (2003) - De Yachtclub. Kroniek van 150 jaar RYCB in Antwerpen

MICHIELS Freddy (2009) - Het Groot Sinjorenboek. Antwerpenaren die we nooit mogen vergeten. Deel III.

MICHIELS Freddy (2008) - Het Groot Sinjorenboek Deel II. Antwerpse uitdrukkingen en gezegden

MICHIELSEN, LEO J. & VAN SOOM, LOUIS (1983) - Zo was Merksem

MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN (1911) - Wedstrijd tot inrichting der krijgsgronden van Antwerpen 1910 - Concours pour l'aménagement des terrains militaires d'Anvers 1910

MINNE Joris (1930) - Atmosfeer van Antwerpen - 36 houtsneden

NICOLAÏ Karel (1994?) - De Vestingswerken Brialmont te Berchem

NIEUWDORP Hans (1993) - Antwerpse retabels. 15de-16de eeuw

NN (1982) - De Strangers. Al ons liekens.

NN (1944) - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore. Zevende Jaargang. 3e en 4e aflevering.

NN (1936) - Verslag over het zestig jarig bestaan van den schoolpenning voor katholiek vlaamsch onderwijs voorgedragen te Antwerpen in feestzitting van zondag 17 mei 1936.

NN (1960) - Liefdadig Antwerpen. Repertorium van de instellingen en werken van openbare en private liefdadigheid, verpleging, kinderzorg, bejaardenzorg, sociaal dienstbetoon en sociale voorzorg in het arrondissement Antwerpen. 5de vermeerderde uitgave. 1960

NN (s.d.) - Plan 2012. Stadsplan van Antwerpen in 2012 getekend door Eric Joris. Een initiatief van Christian Leysen

NN (1997) - Justus Lipsius (1547-1606) en het Plantijnse Huis.

NN (1945) - Anvers-Mondain. 1944-1945. (liste d'adresses mondaines)

NN (1911) - Bladzijde uit de politieke geschiedenis van Berchem (September 1907-December 1910)

NN (1911) - De WARE Politieke Geschiedenis van Berchem sedert 1907. Antwoord op Eene bladzijde uit de politieke geschiedenis van Berchem. Uitgaaf van de Meetingpartij van Berchem.

NN (1925) - Kataloog der Scheldetentoonstelling. Antwerpen (Stadsfeestzaal) 1925. (Met Plan en Gravuren)

NN (1973) - Tentoonstelling 'op de rede' het leven aan de waterkant in europese havens. Stadsfeestzaal 14.7-16.9.1973.

NN (1973) - Tentoonstelling 'op de rede' het leven aan de waterkant in europese havens. Stadsfeestzaal 14.7-16.9.1973.

NN (1892) - L'Extension de la rade et du port d'Anvers. Commission d'études institué par A.R. du 13 novembre 1891. Procès-verbaux et documents.

NN (1979) - Antwerpen. De Stad / La Ville / Die Stadt / The City.

NN (1985) - 100 jaar Instituut Onze-Lieve-Vrouwe te Antwerpen

NN (1988) - Het Onze-Lieve-Vrouwehuis. Vijfhonderd jaar wonen aan de Keizerstraat in Antwerpen.

NN (1910) - Antverpia

NN (s.d.) - Antwerpen - St. Laureyskerk. 12 zichtkaarten phototon.

NN (1930) - Officieel dagblad-programma van de Wereldtentoonstelling voor Colonien, Scheepvaart en Vlaamsche Kunst. Antwerpen 1930. Nrs. 96 - 145

NN (2008) - Muurvast. Een verrassende ontdekkingstocht langsheen huizenhoge striptekeningen in de Antwerpse binnenstad.

NN (1966) - L'Aménagement du territoire. Colloque du 4/10/1966. Port d'Anvers

NN (1896) - Antwerpens Goede Engel Mejuffrouw Constance Teichmann. Bestuurster sedert 1846 van het Kindergasthuis Louise-Marie. Gedenkenis van haar Vijftigjarig Jubelfeest gevierd den 16den Mei 1896.

NN (1979) - Ministerie van Nederlandse Cultuur, Bouwen door de eeuwen heen, Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur. Deel 3nb : Stad Antwerpen

NN (1843) - CHRONYCKE VAN ANTWERPEN SEDERT HET JAER 1500 TOT 1575; GEVOLGD VAN EENE BESCHRYVING VAN DE HISTORIE EN HET LANDT VAN BRABANT, SEDERT HET JAER 51 VOOR J.-C., TOT 1565 NA J.-C., VOLGENS EEN ONUITGEGEVEN HANDSCHRIFT VAN DE XVIe EEUW MET FAC SIMILE VAN HET HS

NN (2006) - Atlas der Buurtwegen: Detail plan Berchem. Scan op CD-ROM (jpeg)

NN (2008) - Antwerpen = Amerika = Red Star Line (22/3/2008 - 28/12/2008)

NN [ANVERS] (1833) - Précis Historique du Siège de la Citadelle d'Anvers (1832), par L'Armée Française sous le Commandement du Maréchal Gérard.

NN. (1974) - 100 jaar Zuid

NOPPEN Constant (1930) - Anvers. Reine de l'Escaut. Tome I

NOPPEN Constant (1930) - Anvers Reine de l'Escaut. III Tomes.

OTTOMER Tanguy (2016) - 't Stad van vroeger. Verdwenen parels van Antwerpen

PEETERS Ferdinand S.J. (1930) - L'Eglise Saint-Augustin à Anvers.

PEETERS K.C. Dr (redactie), CRAEYBECKX Lode Burgemeester (Voorwoord bij Deel I), STUBBE A. (voorwoord bij Deel IV), STAD ANTWERPEN (1960-1973) - Antwerpen 1860-1960 (= Delen I en II), Antwerpen 1961-1965 (= Deel III), Antwerpen 1966-1970 (= Deel IV)

POLAK-SUETENS Jeanne (1983) - Inventaris pamfletten Stadsarchief Antwerpen 1520-1881

PRIMS Floris (1948) - Antwerpiensia 1947

PRIMS Floris (1952) - Sint Carolus Gesticht 1852 - 1952

PRIMS Floris, DE GROODT Frans (kaartjes) (1974) - De litteekens van Antwerpen. [De littekens van Antwerpen]. Met plannetjes en tekeningen van architect Frans de Groodt.

PRIMS Floris, VAN ROEY Dr J. (1977-1985) - Geschiedenis van Antwerpen. (8 delen in 9 volumes = compleet !). Nieuwe uitgave van de oorspronkelijke tekst van 1927-1948, geïllustreerd met talrijke reproducties van dokumenten door de zorgen van Dr J. Van Roey, Stadsarchivaris.

PRIMS, FLORIS (voorwoord door burgemeester L. Cornette) (1951) - Geschiedenis van Merksem

PRIMS, FLORIS (voorwoord door burgemeester L. Cornette) (1951) - Geschiedenis van Merksem

PRIMS, FLORIS (voorwoord door burgemeester L. Cornette) (1975) - Geschiedenis van Merksem

PROOST Jos (1960) - Het Domein Boeckenberg. Voorheen en thans.

REBMANN Petra (1997) - Het Rivierenhof. Vijf eeuwen parkgeschiedenis

Regie der Gebouwen (1977) - Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen. Het museumgebouw. Historische terugblik en overzicht van de restauratiewerken 1976-1977, uitgevoerd door de Regie der Gebouwen.

REYN Edmond (2007) - Rijk polderland verdwenen onder baggerzand. Chronologische analyse van de linkeroever polderannexaties.

SABBE Etienne (1951) - Anvers. Métropole de l'Occident (1492-1566)

SCHMIDT Ephraim (1994) - Geschiedenis van de joden in Antwerpen in woord en beeld

schobbens joseph (1930?) - Environs d'Anvers. 65 promenades pédestres avec 14 cartes

SCHOBBENS Joseph [Jozef] (1926) - Un labyrinthe souterrain gigantesque ou le réseau général d'égouts de l'agglomération anversoise

SCHOKKAERT Luc (1989) - De Nationalestraat. Geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging in Antwerpen en omstreken. 1857-1988.

SCHOONHOVEN Etienne (1963) - Le rachat du péage de l'Escaut

Service Economique du Port, COLFS Peter (1938) - Anvers, port mondial, avant-port Rhénan, Métropole de l'Occident

SIRJACOBS Raymond (2001) - Sint-Pauluskerk Antwerpen. De Schatkamer.

SOLY Hugo (1977) - Urbanisme en kapitalisme te Antwerpen in de 16de eeuw. De stedebouwkundige en industriele ondernemingen van Gilbert van Schoonbeke.

STAD ANTWERPEN (1978) - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 24 , 1978, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)

STAD ANTWERPEN (1979) - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 25, 1979, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)

STAD ANTWERPEN (1980) - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 26 , 1980, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)

STAD ANTWERPEN (1983) - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 29, 1983, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)

STAD ANTWERPEN (1985) - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 31, 1985, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)

STAD ANTWERPEN (1986) - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 32, 1986, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)

STAD ANTWERPEN (1987) - ANTWERPEN.Driemaandelijks tijdschrift van de Stad Antwerpen, jaargang 33, 1987, nrs 1-2-3-4 (= volledig!)

Stad Antwerpen (1974) - Waarheen met de antwerpse binnenstad. Wij vragen uw mening

Stad Antwerpen (1970) - Sociaal Antwerpen. Overzicht van de naoorlogse sociale activiteiten, van de voor de nabije toekomst geplande werken, en catalogus van de tentoonstelling in de Stedelijke Feestzaal 23 mei tot 7 juni 1970.

STAD ANTWERPEN (1910) - De haven van Antwerpen

STAES Jozef (1893) - De Sansculotten te Antwerpen 1792-1802

STAPPAERTS Dirk (1981) - Borgerhout en zijn Gemeentehuis

STEVERLYNCK Sam, VERMEULEN Pieter, ANTHONIS Eric (2011) - The Making of the MAS 1995-2010(Nederlandstalige uitgave) [Museum aan de Stroom]

STOCKMANS J.-B. (archivaris der gemeente Borgerhout), HENDRICKX Jaak (kerkmeester) (1893) - Antwerpen's Sint-Willibrordskerk sedert hare stichting tot heden

STOCKMANS J.B. (1886) - Geschiedenis der gemeente Berchem

STUBBE A. (voorwoord), STAD ANTWERPEN (1973) - Antwerpen 1966-1970 (= Deel IV)

STYNEN Herman, DUVOSQUEL Jean-Marie (Editors), DE MEYER R. (1993) - Omtrent het Antwerpse 'Zuid'.

TIJS Rutger (2004) - De andere Rubens. Activiteiten/Interesses/Leefwereld

TIMMERMAN Georges (1994) - De uitverkoop van Antwerpen

UYTENHOVE Pieter (Edit.), LOMBAERDE Piet, TIJS Rutger, e.a. (1993) - Tussen kant en wal. De 19de-eeuwse gordel van Antwerpen: elementen voor een cultuur van de stad.

VAN ASBROECK J., DELEN A.J.J., VAN GEETRUYEN J., COLFS Peter (illustraties) (1952) - Vade-mecum doorheen de provincie Antwerpen

VAN BEYLEN Jules (1999) - De Antwerpse knots en de Vlaamse garnalenvisserij op de Schelde in Vlaanderen en Zeeland. Met bouwbeschrijving voor een model van een knots

VAN BOUWEL Lydia, OPDENACKER Matthieu (1977) - Beknopte geschiedenis van 'De Lei' [Antwerpen, Markgravelei]

VAN CAUWENBERG, VAN HEE (1984) - Neem nou Antwerpen.

VAN CAUWENBERG, VAN HEE (1984) - Neem nou Antwerpen.

VAN DAMME Jan (1994) - De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen

VAN DE VELDE Carl (1997) - Negentiende-eeuwse portretten uit het kunstverbond van Antwerpen. 1 oktober - 30 december 1997. Provinciaal Centrum Arenberg.

VAN DE VOORDE, H. [old book number 19660137] (1966) - De armenzorg te Hoboken in het licht van de algemene evolutie van de openbare weldadigheid 1796-1925

VAN DEN BROECK Luc (red.) (2006) - 75 jaar Sint-Lievenscollege. Het geschiedenisboek. Verhaal van een Vlaamse school in Antwerpen.

VAN DER STOCK Jan (leiding), DE NAVE Francine (1993) - Antwerpen, verhaal van een metropool. 16de - 17de eeuw. Antwerpen, Hessenhuis 25 juni - 10 oktober 1993

VAN DER STRAELEN Jan Frans (voortzetting door Jan Baptist) (1936) - De Kronijk van Antwerpen, zevende deel: 1799-1802, bezorgd door J. Rylant

VAN GOETHEM Geert (1994) - Wording en strijd van het socialistisch vakverbond van Antwerpen.

VAN GOETHEM Herman Prof Dr (2019) - 1942 - Het jaar van de stilte

VAN HOOYDONK Eric (2008) - Antwerpen, internationaal havenicoon. Een visie op de identiteit van Antwerpen als havenstad

VAN ISACKER Karel s.j. (1962) - Meesters en huurlingen. De staking van 1907 aan de Haven van Antwerpen.

VAN LAAR A. (s.d.) - Geschiedenis van de arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende 1860-1925.

VAN LAAR A. (s.d.) - Geschiedenis van de arbeidersbeweging te Antwerpen en omliggende 1860-1925.

VAN OTTERDIJK Flor (tekst), VERVOORT Robert (onderschriften bij de foto's), DELWAIDE Leo (voorwoord), VAN MULLEM Godfried (fotografie) (2000) - Den dokwerker. De harde jaren.

VAN RIJSWIJCK Willem, e.a. (1923) - De Juweelenstoet - Le Cortège des Bijoux - The Jewels Pageant - 1923

VAN ROMPUY Guido Dr (redactie) (1993) - Liber Amicorum Aline Van Melkebeke, Gewezen Directrice van de Handelshogeschool

VAN SOOM Louis (1989) - Merksem in 1000 zichten & gezichten.

VAN UFFELEN A.A., CLAES F. (fotografie) (1954) - Antwerpen (fotoboek)

VANFRAECHEM Stephan, BAETE Bob (2004) - 100 jaar Havenarbeidersbond Antwerpen. Van dokwerker tot havenarbeider.

VERBOVEN, G. (leraar Atheneum) (1949) - Historische schets van het Koninklijk Atheneum voor Jongens te Antwerpen.

VISSCHERS P. (priester) (1851) - Naemrol van de eerw. Heeren Pastoors, Onderpastoors, Biechtvaders, enz. van St.-Andries Parochie te Antwerpen, sedert 1529 tot den huidigen dag met historische Aanteekeningen

VOET L. Dr, VAN BEYLEN J. (1976) - Leven langs de Schelde, Antwerpen in de 16e en 17e eeuw

VRELUST Jef (red.), HIMLER Albert, THUES Gert, VAN SCHOORS Paul (2014) - 750 Jaar Havenkranen in Antwerpen

VROOM W.H. Dr (1983) - De Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de Beeldenstorm.

WILLEMS Jan Frans, SMOLDEREN J.G., VANDER STRAELEN J.B., LENAERS F. (1828) - Historisch Onderzoek Naer de Oorsprong En Den Waren Naem Der Openbare Plaetsen En Andere Oudheden Van de Stad Antwerpen

WILLEMS Jan Frans, SMOLDEREN J.G., VANDER STRAELEN J.B., LENAERS F. (1828) - Historisch Onderzoek Naer de Oorsprong En Den Waren Naem Der Openbare Plaetsen En Andere Oudheden Van de Stad Antwerpen

WILLSENS Marie-Anne (2007) - Antwerpen Nieuw-Zuid: van goederenstation tot Bank j. Van Breda & C°

ZAJADACZ-HASTENRATH Salome (1970) - Das Beichtgestühl der Antwerpener St. Pauluskirche und der Barockbeichtstuhl in den südlichen Niederlanden.